دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی

طراحی پورتال دانشگاه

طراحی پورتال مدیریت آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه آزاد یادگار امام که باعث بهبود در روند رزرو کارگاه و مواد مصرفی آزمایشگاه و… می شود، توسط شرکت ایران سئو طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی می شود.

فعالیت های صورت گرفته شرکت برای دانشگاه آزاد یادگار امام به شرح زیر می باشد:

  • جمع آوری و پردازش اطلاعات برای ساخت پرتال و رفع نیازها
  • طراحی فلوچارت
  • طراحی طرح اولیه
  • پیاده سازی و طراحی زیرساخت
  • طراحی ظاهر پورتال
  • تست پورتال
  • تحویل، آموزش نحوه کار و پشتیبانی